Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Výpožičný poriadok

 1. Zriaďovateľom Mestskej knižnice v Štúrove je Mesto Štúrovo. Je zriadená na základe Zákona NR SR č. 126/2015 Z. z., Zákon o knižniciach. Pôsobnosť knižnice upravuje Zriaďovacia listina a Štatút, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Štúrove a Zákon č. 523/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pre vypožičiavanie dokumentov z knižničného fondu platí zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník.
 2. Používateľom knižnice sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať, alebo príslušník iného štátu. Občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v SR po predložení platného občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť nijakým iným dokladom, občan iného štátu s trvalým alebo prechodným pobytom v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice po predložení občianskeho preukazu alebo platného cestovného pasu.
 3. Občan sa stane používateľom knižnice vydaním používateľského preukazu po udaní svojich osobných údajov a svojim podpisom dáva svoj súhlas na používanie týchto údajov. Pri zmene svojho trvalého alebo prechodného pobytu je povinný oznámiť knižnici túto zmenu.
 4. Ak fyzická osoba, resp. jej zákonný zástupca odmietne uviesť v prihláške povinné minimálne osobné údaje potrebné na jeho identifikáciu (meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, resp. aj prechodného bydliska, ak ho má a druh a číslo osobného dokladu – občianskeho preukazu), resp. nedá súhlas na ich používanie v informačnom systéme knižnice, nemôže byť zaregistrovaný ako používateľ knižnice.
 5. Platnosť používateľského preukazu sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov.
 6. Požičiavať si knihy a časopisy z knižnice má právo každý používateľ tejto knižnice.
 7. Používateľ je povinný dodržiavať pokyny pracovníka knižnice. Nemôže sa zdržiavať v priestoroch knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Fajčenie je zakázané. Povinnosťou používateľa je odložiť kabáty a tašky na vyhradenom mieste a zachovávať ticho, čistotu a poriadok. Vstup do knižnice nie je povolený používateľom, ktorý majú znečistený odev, spôsobujú zápach v miestnosti a môžu znepríjemniť pobyt v knižnici ostatným používateľom.
 8. Poplatky za registráciu a vystavenie používateľského preukazu sú uvedené v časti Služby – Cenník poplatkov.
 9. Za stratu používateľského preukazu sa platí 1,00 € – duplikát, za poškodenie etikety čiarového kódu knihy 1,00 €.
 10. Používateľom prestáva byť ten, kto sa sám odhlási z knižnice, alebo ten, kto poškodzuje knihy.
 11. V oddelení beletrie a odbornej literatúry si používateľ môže naraz absenčne vypožičať 10 dokumentov, v Oddelení pre deti a mládež 5 dokumentov na dobu 30 dní. Ak dokument nežiada iný používateľ, je možné knihy predĺžiť na ďalších 30 dní. Používateľ, ktorý navštevuje Oddelenie pre deti a mládež pravidelne s triedou v sprievode učiteľa, môže mať knihy požičané na 60 dní. Používatelia do 15 rokov si môžu z Oddelenia pre dospelých požičať knihy len na študijné účely (slovníky, povinná literatúra, odborná literatúra).
 12. Ak má o určitú knihu záujem aj iný používateľ, knihu možno rezervovať na 10 pracovných dní od oznámenia používateľovi. Oznámenie sa môže uskutočniť telefonicky, sms správou, alebo emailom.
 13. Každý používateľ je povinný zaobchádzať s knihami šetrne a opatrne.
 14. Encyklopédie, lexikony a Zbierky zákonov sa nevypožičiavajú.
 15. Za kópiu a tlač 1 strany sa platí 0,20 €.
 16. Za skenovanie 1 strany sa platí 0,15 €, väčšie množstvo podľa dohody.
 17. Donáška kníh domov, čitateľom s bydliskom v Štúrove. Službu môžu využívať imobilní občania so zdravotným postihnutím, nevládni starší občania a dlhodobo chorí, ktorý sa zaregistrujú ako čitatelia knižnice. Knihy sa roznášajú jeden krát mesačne, každý prvý pondelok v mesiaci od 9:00 do 11:30 hodín. Knihy sa môžu objednať telefonicky, emailom alebo cez Facebook. Maximálny počet objednaných kníh pri jednej príležitosti je 10 kusov.
 18. Knižničný fond je majetkom mesta a knižnica ako jeho správca musí vymáhať nevrátené knihy. Knižnica požaduje náhradu škody jednou z týchto foriem:
  • výtlačkom toho istého titulu v rovnakom, alebo inom vydaní a upomienkové náklady,
  • finančnou náhradou, v prípade, že používateľ nenahradí dokument. Za beletriu, detskú beletriu a detskú náučnú literatúru zaplatí trhovú cenu knihy, t. j. cenu, za ktorú sa dá v čase straty kúpiť + manipulačný poplatok 5,00 Eur + upomienkové náklady, za odbornú literatúru trhovú cenu knihy, t. j. cenu, za ktorú sa dá v čase straty kúpiť + manipulačný poplatok 13,00 Eur + upomienkové náklady,
  • Knihy a príslušnú finančnú čiastku po uplynutí jedného roka vymáhame cez policajný zbor.
 19. Používateľ nemá právo požičiavať vypožičané knihy iným osobám.
 20. MVS sa poskytuje občanom, ktorí sú používateľmi knižnice. Za kladné vybavenie žiadanky medziknižničnej výpožičnej služby za 1 knihu sa platí 5,00 €. Za vybavenie knihy zaplatí používateľ knižnice okrem 5,00 € aj poplatok v hodnote, ktorú žiada poskytujúca knižnica. Za kópie článkov zaplatí používateľ iba poplatok v hodnote, ktorú žiada poskytujúca knižnica.
 21. Staršie vydania periodík sa požičiavajú na 1 mesiac, najnovšie vydania iba prezenčne v knižnici.
 22. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. V prípade nedodržania výpožičnej lehoty sa platia poplatky, ktoré sú uvedené v časti Služby – Cenník poplatkov.

opensoft project, 2018