Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Oddelenie spracovania a zápisu

Mestská knižnica získava fond kníh kúpou alebo darom. Nákup prebieha v kníhkupectvách, od distribútorov resp. elektronickou formou na základe ponúk. Výber uskutočnia pracovníčky jednotlivých oddelení knižnice.

Spracovanie knižného fondu prebieha podľa platnej MDT (Medzinárodného desatinného triedenia) v elektronickej forme v programe OpenLibrary. Zakúpené dokumenty sa označujú pečiatkou knižnice, prírastkovým číslom, a znakom podľa MDT. Oddelenie ďalej zabezpečuje revízie a vyraďovanie zastaranej alebo poškodenej literatúry.

Na základe žiadosti čitateľov prebieha aj zápis. Podmienkou využívania služby Mestskej knižnice je registrácia čitateľa a platný čitateľský preukaz. Čitateľský preukaz sa vystavuje používateľovi na základe predloženia občianskeho preukazu a po vyplnení prihlášky. Podpísaním prihlášky používateľ knižnice sa zaväzuje dodržiavať výpožičný poriadok. Preukaz je neprenosný a jeho platnosť je potrebné obnoviť každý rok.

Čitateľ je povinný oznámiť zmenu priezviska, bydliska, občianskeho preukazu a stratu alebo zničenie čitateľského preukazu. Členstvo v knižnici zaniká odhlásením, neobnovením členstva po uplynutí 1 roka a nezaplatením členského poplatku, hrubým alebo systematickým porušovaním výpožičného poriadku.

opensoft project, 2018